کرایولیپولیز

تکنولوژی غیر تهاجمی جدیدی است که برای کاهش بافت چربی زیر پوستی ارائه شده است. در این روش حذف بافت چربی توسط سرد کردن بافت بصورت تدریجی و انتخابی صورت می گیرد. و این امر باعث مرگ سلولهای چربی خواهد شد. از جمله مزایای آن می توان به این موارد اشاره نمود: 1-طول درمان کوتاه و تنها در یک جلسه صورت می‎گیرد. 2-روشی غیر تهاجمی، بدون خونریزی، تورم و درد می‎باشد. 3-این روش بصورت درمان سرپایی صورت می‎گیرد، بستری و دوره نقاهت ندارد. 4-پس از جلسه اول نتیجه را به وضوح می‎توان مشاهده نمود. 5-با توجه به نتیجه مطلوب، هزینه درمان با این شیوه بسیار پایین می‎باشد. 6-نیاز به مصرف دارو نمی باشد.